Kogukonna rahulolu tagav muutuste juhtimine

Kohalikel omavalitsustel on haridusvõrguga ja teiste kohalike omavalitsustega liitumisega seotud muutuste juhtimisel üldjuhul järgmised võimalused:

 • Otsus võetakse vastu ja seejärel toimuvad kogukonna arvamusliidritega kohtumised, et tehtud otsust selgitada ning põhjendada;
 • Kogukonna arvamusliidritega kohtutakse, kuid muutuste ettevalmistamine ja läbiviimine tehakse kiirustades, kogu muutuste protsessile ei pöörata piisavalt tähelepanu;
 • Muutuste ettevalmistamisse ja läbiviimisse kaasatakse algusest peale kogukonna arvamusliidreid, kellega koos töötatakse välja just selle piirkonna inimeste jaoks parim lahendus ja tagatakse sellega kogukonna liikmete rahulolu.

Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant Marika Ivandi on kogukonna liikmeid kaasavaks ja rahulolu tagavaks muutuste juhtimiseks oma metoodika välja töötanud. See metoodika võimaldab üksteist austavalt keerulisi olukordi analüüsida, kõigi osapooltega koostöös sihis ja selle suunas liikumise tegevusprogrammis kokku leppida. Meeskonnatöö rajatakse kindlatele alustele: usaldusele, konstruktiivsele arutelule, tegelike otsuste tegemisele ja selgele vastutusele.

Metoodika sisaldab järgmisi tegevusi arvestades konkreetseid vajadusi:

 • Kogukonna liikmete teavitamine harjumuspäraseid kanaleid kasutades, võimalusel isiklikud kohtumised ja selgitused;
 • Arvamusliidritega kohtumises ja intervjuu läbiviimises kokkuleppimine;
 • Intervjuud arvamusliidrite ja teiste intervjuus osalemisest huvitatutega;
 • Arvamusliidrite ja teiste intervjuus osalenutega mõttetalgud, mille käigus analüüsitakse hetkeolukorda ja töötatakse välja võimalikud lahendused, analüüsitakse võimalikke lahendusi ning leitakse sobivaim, moodustatakse huvipõhised töörühmad sobivaima lahendusi analüüsimiseks;
 • Koostöö töörühmadega, et jagada informatsiooni ja analüüsi tulemusi;
 • Kogu läbi töötatud materjali kokku kogumine ja süstematiseerimine;
 • Vajadusel lisainformatsiooni hankimine, uute töörühmade moodustamine ja tehtu täiendamine;
 • Kogu materjali kogukonna liikmetele tutvustamine, vajadusel veel täiendamine.

Koostöö lõpuks valmib vastavalt vajadusele ekspertarvamus olulisemate järeldustega, hetkeolukorra analüüs järgmiste sammude soovitustega ja/või arengukava tegevuskavaga, et volikogu saaks kaalutletud otsuse vastu võtta.

Kogukond on enamasti territoriaalselt määratletud inimeste kooslus, keda ühendavad näiteks ajalugu, sugulussidemed, ühistegevused, ühesugused väärtused ja eluviis. Tavaliselt moodustavad kogukonna lähestikku elavad inimesed (naabruskond), ent kogukond võib olla ka suurem hulk inimesi, kel on midagi ühist, näiteks rahvus, ideoloogia, huvid (et.wikipedia.org).

Arvamusliider on kogukonnas tegutsev inimene, kelle arvamusega arvestatakse, isik, kes on võimeline interpreteerima oma erialal esilekerkinud uut infot või ideid, abstraheerima nende keskse tähenduse ja sisu ning selle edasi andma teistele inimestele, kes soovivad kujundada oma arvamust (et.wikipedia.org).

Kaasamine on tegevus või protsess, kus tehakse otsuseid ja viiakse neid ellu teistega koos ja teistega arvestades (Kaasamise Käsiraamat). Kaasamine on inimestevahelise dialoogi loomise protsess. Kaasamise tulemusena toetatakse

 • uuenduslike, loovate ja tulevikku vaatavate ideede leidmist,
 • komplekssete probleemide (majandus, keskkond, haridus, sotsiaalsfäär jne) lahendamist,
 • õppivate võrgustike kujunemist, kus inimesed tegutsevad ühise eesmärgi nimel,
 • uute algatuste sündi jne.

Kaasamise meisterlikkus seisneb inimsuhtluses – oskus luua vaba ja avatud keskkond dialoogiks. Dialoogi keskmes on tõeliselt sisukad vestlused. Arenguprogrammi protsessidesse kaasatud inimesed on valmis panustama ja võtma vastutust tulemuste elluviimise eest (www.kaasamine.ee materjalide põhjal koostas Marika Ivandi).

Kogu muutuste protsessile tuleb kasuks, kui seda suunab kaasamise asjatundja väljastpoolt, kelleks võib olla Meistrite Kool OÜ koolitaja-konsultant Marika Ivandi. Vajadusel kaasatakse koostööpartnereid. Rohkem informatsiooni saab kirjutades meiliaadressile marika@meistritekool.ee või helistades 512 4183.

 

Share Button