Kooli õppekava kui kokkulepe

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja Pille Liblik rõhutas kooli õppekava teabepäevadel Eesti erinevates piirkondades, et kooli õppekava on demokraatlikult sõlmitud kokkulepe kooli töötajate, õpilaste, nende vanemate ja teiste oluliste koostööpartnerite vahel, milles eelkõige tuuakse välja kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames. Kooli töötajad lähtuvad oma tegevuse korraldamisel riiklikes õppekavades väljendatud ühiskonna ootustest, õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades võimaluse korral õpilaste ja vanemate ettepanekuid ja piirkonna eripära (PGS § 6). Paljudel Meistrite Kooli kooli õppekava käsitlevatel koolitustel oleme arutanud selle üle, mida keegi kooli õppekava all mõtleb. Milleks me ta ise loonud oleme? Milleks me teda peame?

Kui me mõtleme, et kooli õppekava on lihtsalt üks dokument paljude teiste hulgas ja see mind kui töötajat, õpilast, vanemat või koostööpartnerit ei puuduta, siis nii see ka on. Kui mõtleme, et kooli juhtgrupp töötab kooli õppekava välja, teised saavad seda lugeda, kommenteerida ja täiendada, siis põhilised kooli õppekavas toodud kokkulepped viiakse nende poolt ellu, kes kooli õppekava välja töötasid. Kooli õppekava väljatöötamisel osalemine tähendab juba arutelu ja kokkulepete sõlmimise käigus kooli õppekava ellu rakendamise eest vastutuse võtmist. Kooli õppekava kui tõeliselt demokraatlike kokkulepete loomise protsess tagab kirjas oleva igapäevaellu rakendumise.

Meistrite Kooli koolitaja-konsultant toetab koole demokraatliku protsessi ülesehitamisel ja eestvedamisel järgmiselt:

  1. etapp: kooli arendusmeeskonnaga kogu õppekava arendusprotsessi läbimõtlemine, oluliste huvigruppide ja koostööpartnerite kaardistamine, õppekava vormi ettepanekute kaardistamine;
  2. etapp: vähemalt kolme olulisema huvigrupi esindajatega ca kolme nädala jooksul (üldjuhul töötajad, õpilased, vanemad koos koostööpartneritega) mõttetalgud kooli väärtuste, eripära, õppekeskkonna mitmekesistamise, ainetevahelise lõimingu ja õpetajate koostöö teemadel (uued nõutud punktid kooli õppekavas alates 1. septembrist 2015), kooli õppekava kokkulepeteks ettepanekute tegemine;
  3. etapp: kooli arendusmeeskonnaga mõttetalgute käigus tehtud ettepanekute analüüs, kokkulepete kooli õppekava jaoks koondamine ja sõnastamine;
  4. etapp: valminud kooli õppekava kokkulepete kõigile huvigruppide esindajatele tutvustamine, vajadusel kokkulepete täiendamine.

Etapid võivad toimuda näiteks ühel konkreetsel nädalapäeval orienteeruvalt kahe kuu jooksul algusega 12:00 – 14:00 ja lõpuga 16:00 – 18:00, va mõttetalgud vanemate ja koostööpartneritega ning 6. etapp, mis saab üldjuhul alles 17:00 – 18:00 alata.

Hea juht, ainult koos Sinuga saame kooli õppekava kokkulepete üle mõtteid vahetada, nende praktilist rakendumist arutada ja võimalikult koostöiselt kokkulepped kooli õppekavva kirja panna.

Lisainfo: marika@meistritekool.ee, 5124183.

Share Button