Milliste hoiakute ja oskustega inimesi me lasteaedades ja koolides kasvatame?

Kogukonna kaasamineKoostöös laste, nende vanemate ja õpetajatega just sellele küsimusele vastuseid otsides, oleme jõudnud kõigi osapoolte ühise huvi ja kaugema sihini.

Eestis arutletakse praegu väga erinevates kogukondades tuleviku kooli ja sealse õppetegevuse üle, 31.jaanuaril toimub Eesti Haridusfoorum „Kodulähedane ja armas põhikool“. Algatused Huvitav Kool, Väärtuspõhine Kool, Ettevõtlik Kool, Kogukonnakool, Metsalasteaed ja teised on ellu kutsutud ikkagi seepärast, et lapsed, nende vanemad ja õpetajad ei ole rahul tänase olukorraga, õppe- ja kasvatustegevus ei vasta kõigi osapoolte ootustele. Eelkõige on oluline meenutada, et õppimise eelduseks on huvi ja tahe. Huvitatud ja tahtmist täis aga võiks olla nii laps, vanem kui õpetaja. Kui me lepime nii laste, vanemate kui õpetajatega kokku, milliste hoiakute ja oskustega inimesi me lasteaedades ja koolides koostöös kasvatame, et nad oleksid peale põhikooli  loovad ja mitmekülgsed isiksused, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus, siis vastab nii lasteaia kui kooli tegevus tunduvalt enam kõigi osapoolte ootustele.

Pärnu Vabakooli visiooni üks osa – õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on ennastjuhtivad ja rõõmsameelsed õppijad – toob selgelt välja kõigi osapoolte ühise huvi. Kui mõtlen oma TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja praktikale Pärnu Vabakoolis kevadel 2012, siis meenub kõigepealt esmakordne saabumine koolimajja. Jõudsin I korruse suurde koridori, kus õpilased parajasti vahetundi pidasid, kuid ma ei teadnud, kust võiksin õppealajuhataja leida. Mu otsivat pilku märkas kohe üks 8.-9. klassi noormees, kes pöördus mu poole küsimusega: „Kuidas ma saan teid aidata ?“. Kui olin öelnud, kelle juurde tulin, selgitas noormees, kuhu poole liikuda, ja tuli ise teejuhiks kaasa. Tundsin ennast väga hoituna, noormees näis aga tõeliselt ennastjuhtiv ja rõõmsameelne. See ei olnud ilmselt juhus. Pärnu Vabakoolis on kokku lepitud, et püüeldakse sinnapoole, et kõik osapooled on ennastjuhtivad ja rõõmsameelsed õppijad.

Meistrite Kooli arenguprogrammid nii lasteaedadele, koolidele kui kohalikele omavalitsustele algavadki ühises huvis ja kaugemas sihis kokkuleppimisega ja ikka koostöös kõigi osapooltega küsimusele „Milliste hoiakute ja oskustega inimesi me lasteaedades ja koolides kasvatame?“ vastuse leidmisega. Et lasteaedade, koolide ja kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna arendustegevus, sh koolide ümberkorraldamine, on tundlikud ja kogu kogukonna edasisi arenguid väga tugevalt mõjutavad teemad, on läbimõeldud koostöö vältimatu. Meistrite Kooli koolitaja-konsultandi läbiviidavad intervjuud kohalike arvamusliidritega, erinevate töörühmade arutelud ja mõttetalgud aitavad koostöös leida parimad lahendused, kui seisame silmitsi olukorraga, kus 

  • olemasolevale probleemile puudub ühene lahendus;
  • erinevad probleemid (majandus, keskkond, haridus, sotsiaalsfäär jne) on ääretult komplekssed;
  • otsused puudutavad paljusid inimesi;
  • soovitakse leida loovaid, tulevikku suunatud lahendusi;
  • soovitakse näha inimesi ühise eesmärgi nimel tegutsemas.

Lisainfo kirjutades meiliaadressile marika@meistritekool.ee või helistades numbril 512 4183.

 

Share Button