NÄITEID MEIE ORGANISATSIOONISISESTEST KOOLITUSTEST

  • Arendusmeeskonna inspiratsioonipäev – meeskonna loovuse arendamine kaasavate meetodite abil
  • Aktiivõppemeetodite praktikum –  teeme läbi nii tutvumiseks, teema sissejuhatuseks ja arenduseks, kordamiseks kui tagasiside võtmiseks sobivaid aktiivõppemeetodeid 
  • Väärtusarendus – ühiste alusväärtuste leidmine ja juurutamine meeskonnas, lasteaias, koolis, kogukonnas jne
  • Lasteaia ja kooli töötajate kokkulepitud põhiväärtustest lähtumine õppe- ja kasvatustegevuses – videotreening, mille käigus analüüsib filmitav ise oma suhtlemist ja käitumist
  • Tunnustav intervjuu arenguvestluse töövahendina – videotreening, mille käigus harjutame arenguvestluse läbiviimist
  • HEV õpilased tavakoolis – praktiline seminar, mille käigus leitakse sobivad meetmed hariduslike erivajadustega õpilastele
  • Individuaalse õppekava koostamise praktikum – täidame õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ja koostame individuaalse õppekava
  • Enesejuhtimise praktiline seminar – mängulised ja enesetunnetuslikud praktilised harjutused
Share Button