Kas lõimitud õppekava on teostatav eesmärk või kättesaamatu ideaal?

Lõimingu kõige laiem tähendus on omavahel sobivatest osadest õppijate jaoks terviku moodustamine. Üldistavalt võib veel öelda, et õppekava lõimingu käsitlustes rõhutatakse vajadust siduda tervikuks eraldiseisvad ainepõhiselt õpetatavad teadmised ja oskused ning aidata neid õpilastel mõtestada, asetades need reaalse elu konteksti (Juta Jaani).

Õppekava lõimimise protsessis kerkib mitmeid küsimusi esile. Kas ikka kõiki teemasid ja kogu aeg on vaja lõimida? Millised on erinevad lõimimise viisid? Kuidas õpetajate omavaheliseks koostööks aega leida? Vastused selguvad arutelu käigus, seniseid kogemusi jagades ja konkreetse kooli õpetajate valmisolekust.

Lõppeva õppeaasta esimeses pooles töötasime ühe kooli õpetajatega välja veerandit lõpetava ja kõiki õpilasi kaasava karjääripäeva. Mõnikord nimetatakse sarnaseid päevi projektipäevadeks. Veerandi viimased päevad kujunevad sageli teistmoodi õppimise päevadeks, sest nii õpilased kui õpetajad vajavad veerandi  lõpus teistsugust õppekorraldust.

Mõne kooli õpetajad on valmis õppeaastas kaks, kolm või neli kuud ainetevahelist lõimingut rakendama, mõnes koolis arutame kogu õppeaasta läbi ja leiame igale kuule üldteema, ühise kulmineeruva tegevuse ning ajastame mõistete, alateemade ja probleemide käsitlemise.

Juunis algas aga koostöö kooliga, mille õpetajad ei seadnudki väga piire ja olid tõepoolest valmis nö kastist välja mõtlema. Kuskil pole öeldud, et lõimida saab ainult ühe klassi piires. Liitklasse õpetavad õpetajad on juba ammust aega kogenud sama teema õppimist mitme klassi õpilastega koos. Seega on mõeldav sama üldteema käsitlemine ka kooliastmeti või mingil muul moel jaotatuna, näiteks huvipõhiselt. Veel rohkem kastist välja mõeldakse näiteks Leiutajate Külakoolis Võrumaal, Islandist pärit meetodi „Asustamine“ kasutajad ja hiljuti meedias tutvustatud Berliini koolis.

Lõimitud õppekava ei saa olla eesmärk omaette, kuid õppijatele nende õppimist toetava keskkonna loomine kõlab juba aruka eesmärgina. Kui õpetajad teevad päriselt koostööd ja aitavad igati õppijas terviku moodustumisele kaasa, siis on loodud õppimist toetav keskkond. Õppekava lõimimine on kõigi osapoolte tahte ja huvi korral igati teostatav.

Share Button